สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อจัดอบรมให้ความรู้ และการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ให้กับีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ นายจำนงค์ เพ็ชรประยูร นายไพโรจน์ กลับกลาย และนายชัยยุทธ ชัยบนบาล ในเรื่อง การเพาะถั่วงอก การเลี้ยงไส้เดือน การทำแก๊สชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุก และการปลูกพีชผักสวนครัว เป็นต้น นักเรียนที่มาเข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอันมาก

ภาพกิจกรรม