บุคลากร

นายไพโรจน์ กลับกลาย
(เกษตรอำเภอบางบ่อ)
น.ส.มณวิภา เพ็ชรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
นายฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ศรุต หลบหลีกพาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ชำนาญการ
นายนฤเบศ มีเหลือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ
farmer (3)
( ว่าง )
เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับ : 
น.ส.ชัญญานุช บุตรประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ : ชำนาญงาน
น.ส.ปาริชาติ นาคประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ